නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම

පිළිබඳව එක්සත් ජනපදය

  • YOUNGHOME

    යොවුන් නිවස

    අපේ සමාගම වසර 4 ක් තිස්සේ ආරම්භ කරන ලද අතර හූකා සැලසුම් කිරීම සහ හූකා අපනයනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන කර්මාන්තශාලාවකි. මෙම කම්හලේ වර්ග මීටර 1400 වැඩමුළු සහ සේවකයින් 70 ක් ඇත. අපගේ ලක්ෂණය නම් සැලසුම් කිරීමේ අභිරුචිකරණ හැකියාව සහ නව නිෂ්පාදනවල නව වේගයයි. මේ වන විට එය විශාල පරිමාණයේ ඊ-වාණිජ්‍ය ශිෂා සමාගම් රැසකට සේවය කර ඇති අතර ඔවුන්ට නව නිෂ්පාදන මෝස්තර ගෙනැවිත් ඇත.

අයදුම්පත්

කර්මාන්ත නඩුව

පුවත්

පුවත් මධ්යස්ථානය